Zapytanie ofertowe Typ zamówienia dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Typ zamówienia

dostawa:

„Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa 12 sztuk laptopów  zgodnie z opisem:

– procesor klasy i5 i wyższej, o częstotliwości minimum 2,3 GHz;

– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);

– pamięć RAM minimum 4GB;

– pamięć masowa minimum 32GB;

– ekran dotykowy IPS o wielkości nie mniejszej niż 14″(preferowany 15,6) i rozdzielczości 1980×1080 lub wyższej;

– możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie  802.11ac;

– złącza i łączność: USB 3.0, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 4.0;

– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon,  karta audio i  głośniki;

– możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie

Tabletu.

– okres gwarancji na dostarczony sprzęt IT minimum 24 mc-e.

– rysik,

– torba do transportu,

konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z

wysokości minimum 70 cm),

– konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada),

– zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),

– wagę (im mniej tym lepiej),

– zużycie prądu (im mniej tym lepiej)

 

 

Laptopy zakupione będą do realizacji projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – cyklicznych szkoleń z obsługi Internetu, programów dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców Gminy Gruty  niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju hobby.

Po zakończeniu projektu laptopy /z zachowaniem warunków gwarancji/ zostaną przekazane wskazanej przez Partnerów (Gmina Gruta, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa) realizujących projekt, wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Gruta.

 

Zapłata za wykonaną dostawę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze laptopów i wyposażenia dodatkowo potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

1) Wymagane dokumenty:

 1. a) przedłożenie oferty na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wyszczególnieniem dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.
 2. b) załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 80 pkt

czas reakcji (dostawa sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach ) – 20 pkt:

 

Czas dostarczenia sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach – od momentu zgłoszenia awarii:

 • do 10 godzin -10 pkt.
 • do 5 godzin – 20 pkt.

 

Całkowita liczba punków, jaką otrzyma dana oferta, obliczona będzie według poniższego
wzoru:

L = C + U

gdzie:

L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

U – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji w rozumieniu dostawy sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach”. wynosi 20 pkt.

 

W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać max 80 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana według poniższych zasad:

 

 

Cena najniższa z oferowanych

Cena =…………………………………………………..    x 8,0 pkt x 100 =……… pkt

Cena oferowana

 

 

Opis obliczenia:

 

 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z największą ilością punktów przyznaną w ramach kryteriów – maksymalnie 100 pkt.
 2. W momencie uzyskania równoważnej punktacji ofert zamawiający podejmie negocjacje z wykonawcami nt. rozszerzenia oferty.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)      Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, faksem pod nr tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl

2)      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3)      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

4)                  Koordynator Projektu Olga Karwowska, dane do kontaktu: Tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta  7:30 do 15:30 /poniedziałek÷piątek).

 

 1. Termin związania z ofertą: 7 dni

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

1)      Składanie ofert do dnia 12 grudnia  2018 r. do godz. 15:00, na adres UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

2)      Ofertę można złożyć w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego do dnia 12 grudnia  2018 r do godz. 15:00, na adres e-mail: redakcja@gruta.pl  i oryginalny dokument przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową lub złożyć w tym terminie ofertę w siedzibie UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

 

3)      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie ofert”.

 

 1. Dodatkowe informacje:

1)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2)      Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

3)      Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.

4)      Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 7 dni) do dnia bezusterkowego potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.

 

 1. Załączniki:

1)      formularz oferty;

2)      projekt umowy.… Więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego

W załączeniu publikujemy unieważnienie zapytania ofertowego.

 Typ zamówienia

dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.Więcej

Zapytanie ofertowe Typ zamówienia dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Typ zamówienia

dostawa:

„Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa 12 sztuk laptopów  zgodnie z opisem (minimalne wymagania):

– procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz;

– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);

– pamięć RAM minimum 2GB;

– pamięć masowa minimum 32GB;

– ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10″(preferowany 15,6) i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej;

– możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g;

– złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0;

– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon,  karta audio i  głośniki;

– możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie

Tabletu.

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt IT minimum 24 mc-e.

Laptopy zakupione będą do realizacji projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – cyklicznych szkoleń z obsługi Internetu, programów dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców Gminy Gruty  niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju hobby.

Po zakończeniu projektu laptopy /z zachowaniem warunków gwarancji/ zostaną przekazane wskazanej przez Partnerów (Gmina Gruta, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa) realizujących projekt, wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Gruta.

Zapłata za wykonaną dostawę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze laptopów i wyposażenia dodatkowo potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

1) Wymagane dokumenty:

 1. a) przedłożenie oferty na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wyszczególnieniem dostarczonego sprzętu, oprogramowania i dodatkowego wyposażenia.
 2. b) załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)      Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, faksem pod nr tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl

2)      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3)      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

4)                 Koordynator Projektu Olga Karwowska, dane do kontaktu: Tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta  7:30 do 15:30 /poniedziałek÷piątek).

 1. Termin związania z ofertą: 7 dni

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

1)      Składanie ofert do dnia 06 grudnia  2018 r. do godz. 15:30, na adres UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

2)      Ofertę można złożyć w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego do dnia 06 grudnia  2018 r do godz. 15:30, na adres e-mail: redakcja@gruta.pl  i oryginalny dokument przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową lub złożyć w tym terminie ofertę w siedzibie UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

 

3)      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie ofert”.

 1. Dodatkowe informacje:

1)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2)      Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

3)      Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.

4)      Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 7 dni) do dnia bezusterkowego potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.

 1. Załączniki:

1)      formularz oferty;

2)      projekt umowy.… Więcej

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

W związku z realizacją projektu „Mieszkańcy Gminy Gruta Aktywni w Sieci”  w ramach projektu „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłaszamy nabór na stanowisko Instruktora do przeprowadzenia 7 szkoleń

STANDARD WYMAGAŃ  KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM W RAMACH KONKURSU:
KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW:

A. METODYCZNE:
1.      Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2.      Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeby uczestników grupy.
3.      Umiejętność wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4.      Umiejętność motywowania uczestników.
B. TECHNICZNE:
1.    Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
2.    Umiejętność korzystania z internetu;
3.    Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
4.    Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
5.    Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
6.    Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
7.    Umiejętność rozwiązania problemów technicznych
C.    DOŚWIADCZENIE:
1.      Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ostatnich 3 lat.

Osoby zainteresowane pracą zobowiązane są ukończyć cykl bezpłatnych szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć. Szkolenie odbędzie się w Toruniu w terminie  24.10.2018-27.10.2018r.
Instruktorzy po ukończeniu szkoleń, na bazie otrzymanych scenariuszy, będą prowadzili szkolenia  na terenie Gminy Gruta w jednym z V modułów:
I – Rodzic w internecie
II – Moje finanse i transakcje w sieci
III – Rolnik w sieci
IV – Kultura w sieci

V – Biznes w Sieci
Wymagania: pełna dyspozycyjność do prowadzenia szkoleń w okresie od grudnia 2018 do czerwca 2019 roku.
APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ do 30.09.  2018 roku na adres Boguszewo@gmail.com lub pisemnie na adres Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa, Boguszewo 88, 86-330 Mełno… Więcej

O stronie

Nasza strona jest efektem wspólnej pasji mieszkańców, pragnących zachować resztki dziedzictwa kulturalnego i historycznego naszej miejscowości. Powstała dzięki realizacji minigrantu FIO, realizowanego we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica oraz stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa”, które będzie oficjalnym administratorem tej witryny. Naszym celem głównym jest digitalizacja i zgromadzenie  w różnorodnej formie tego, co świadczy o tradycji tej miejscowości. Będą to zebrane fakty historyczne na jej temat, wspomnienia świadków historii Boguszewa, zdjęcia , nagrania wideo i audio z wywiadów, zabytki materialne oraz inne formy dokumentacji. Pragniemy ich zachowania głównie ze względu na przyszłe pokolenia „boguszewiaków”, aby  znali historię ich „małej ojczyzny”. Burzliwe losy tych terenów i niezwykłe dzieje ich mieszkańców będą wspaniałą lekcją historii dla młodzieży. Wszystkie „skarby” zamierzamy skatalogować i poprzez zapis cyfrowy sprawić, że staną się nieśmiertelne. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej inicjatywy, aby zgłaszali się do członków grupy nieformalnej. Można to uczynić  poprzez  zakładkę FORUM, wysłać wiadomość email na adres boguszewo.@gmail.com lub zadzwonić pod nr 606200926. Liczymy na pomoc i zaangażowanie wszystkich, dla których ten temat jest ważny i potrzebny. Informujemy, że w dniu 11 listopada 2014 roku odbędzie się wspólne spotkanie pasjonatów i uczestników projektu, aby wzorem przedwojennej tradycji Boguszewa uczcić Święto Niepodległości.

Koordynatorzy projektu:

 • Hanna Pęksa
 • Krzysztof Brochocki
 • Elza Dobiasz

 

Więcej