Zapytanie ofertowe Typ zamówienia dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Typ zamówienia

dostawa:

„Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa 12 sztuk laptopów  zgodnie z opisem (minimalne wymagania):

– procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz;

– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);

– pamięć RAM minimum 2GB;

– pamięć masowa minimum 32GB;

– ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10″(preferowany 15,6) i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej;

– możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g;

– złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0;

– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon,  karta audio i  głośniki;

– możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie

Tabletu.

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt IT minimum 24 mc-e.

Laptopy zakupione będą do realizacji projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – cyklicznych szkoleń z obsługi Internetu, programów dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców Gminy Gruty  niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju hobby.

Po zakończeniu projektu laptopy /z zachowaniem warunków gwarancji/ zostaną przekazane wskazanej przez Partnerów (Gmina Gruta, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa) realizujących projekt, wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Gruta.

Zapłata za wykonaną dostawę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze laptopów i wyposażenia dodatkowo potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

1) Wymagane dokumenty:

 1. a) przedłożenie oferty na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wyszczególnieniem dostarczonego sprzętu, oprogramowania i dodatkowego wyposażenia.
 2. b) załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)      Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, faksem pod nr tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl

2)      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3)      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

4)                 Koordynator Projektu Olga Karwowska, dane do kontaktu: Tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta  7:30 do 15:30 /poniedziałek÷piątek).

 1. Termin związania z ofertą: 7 dni

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

1)      Składanie ofert do dnia 06 grudnia  2018 r. do godz. 15:30, na adres UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

2)      Ofertę można złożyć w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego do dnia 06 grudnia  2018 r do godz. 15:30, na adres e-mail: redakcja@gruta.pl  i oryginalny dokument przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową lub złożyć w tym terminie ofertę w siedzibie UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

 

3)      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie ofert”.

 1. Dodatkowe informacje:

1)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2)      Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

3)      Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.

4)      Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 7 dni) do dnia bezusterkowego potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.

 1. Załączniki:

1)      formularz oferty;

2)      projekt umowy.

Załączniki do pobrania: