Rozwój i historia Boguszewa wg źródeł historycznych.

Bogusch, Bagusch, Bogussewo

 • 4500-3000 p.n.e  -kultura wstęgowa, neolit wczesne osadnictwo na terenach nad jeziorem Mełeńskim, do dnia dzisiejszego pozostały archeologiczne ślady osadnictwa;
 • 1300- 700 p.n.e. – Kultura łużycka w wyniku działań archeologicznych znaleziono fragmenty ciał ludzkich (czaszki)dobrze zachowanych, co jest ewenementem z uwagi na istniejący w tych czasach pochówek ciałopalny.
 • 1293 -w przywileju dla pobliskiego Linowa wspomniana jest nazwa „bona Boguschin”  i jest to pierwsza wzmianka na piśmie o miejscowości Boguszewo;
 • 1391 r. dokument z tego roku podaje, że folwark jest własnością Zakonu i wchodzi w skład komturii radzyńskiej
 • 1417-1419 właścicielem folwarku jest Cuncze z Plemiąt
 • 1423-1425 właścicielem Boguszewa jest Henryk Bankou, który zrzeka się folwarku na rzecz Zakonu w zamian za folwark w Orlu.
 • 1446 znajdujemy informację, że folwark znajduje się w rękach rodziny Merkyn
 • W 1459 r. wojewoda chełmiński i starosta radzyński Jan Dąbrowski nadaje wieś Annie Sokołowskiej i jej dzieciom;
 • W roku 1700 wieś wzmiankowana jest jako własność Piotra Jana Czapskiego, starosty radzyńskiego i wojewody pomorskiego. Jego syn, Paweł Czapski, w roku 1772 został właścicielem Boguszewa i kompleksu Mełno, po nim właścicielem był jego brat Tomasz Czapski.
 • W 1799 r. cały majątek odziedziczyła księżna Urszula Radziwiłłówna, która następnie sprzedała go Tobiaszowi von Blumbergowi.
 • 22 czerwca 1821 roku. Majątki w Mełnie, Boguszewie i Dąbrówce Szlacheckiej zostają przejęte przez Dyrekcję Krajowego Banku w Berlinie.
 • Rok 1835. Henryk Bertram od Krajowej Dyrekcji Banku w Berlinie wykupuje wieś Boguszewo.
 • 1878 Początek kolei w Boguszewie.
 • Rok 1880. Właściciel Kitnowa Hugo Muelller założył fabrykę przerobu owoców.
 • W roku 1883 w Boguszewie osiadł Karol Henniges (jeden z założycieli Cukrowni Mełno).
 • W roku 1884 właścicielem  dóbr Boguszewo został Andrzej Jager, który krótko przed I wojną światową sprzedał je pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W 1880 r. wieś liczyła 6 dymów i 151 mieszkańców, a zabudowa koncentrowała się przy drodze na południowy wschód od zespołu dworsko-parkowego. Rozwinęła się znacznie po wybudowaniu w 1878 roku linii kolejowej, przy nowej drodze od stacji w kierunku północnym, która przecięła teren folwarku.
 • Rok 1909(?). Parcelacja wsi Boguszewo.
 • 1911-1912r. Pruski Bank kolonizacyjny buduje wieś Osiedliło się 46 osadników. Administratorem wsi przed I wojną światową jest Paweł Cleinow.
 • 1912 r. powstaje niemiecka dwuklasowa szkoła w Boguszewie.
 • 1912 r. zaczyna funkcjonować OSP w Boguszewie.
 • 1920 r. Boguszewo formalnie przechodzi pod administrację Polski.
 • 1921- połączenie Boguszewa i Dąbrówki w jedną miejscowość.
 • 1922- osadnictwo Polaków na terenie wsi.
 • 1931- Boguszewo miało 658,4ha, zamieszkane było przez 496 osób. We wsi funkcjonowała poczta, szkoła i stacja kolejowa były w Boguszewie. Parafię katolicką, mieszkańcy mieli w Linowie Królewskim, ewangelicy w Rywałdzie Szlacheckim. Posterunek Policji Państwowej mieszkańcy Boguszewa mieli w Lisnowie. Boguszewo należało do obwodu wójtowskiego Lisnówko. Sołtysem był Bernard Gliniecki.
 • 1 wrzesień 1939 wybuch II wojny światowej. Paniczna ucieczka mieszkańców i pierwsze ofiary wojny.
 • 23 styczeń 1945 roku- do Boguszewa wjeżdżają Rosjanie i tworząc zaplecze frontu pod Grudziądzem pozostają tu przez kolejnych sześć miesięcy.